Adatvédelmi tájékoztató

A szolgáltató, mint adatkezelő megnevezése

Amikor Ön meglátogatja a www.minigurukids.com honlapot, személyes adatait kezeljük, feldolgozzuk és felhasználjuk. Az Ön adatait biztonságos és megbízható módon kezeljük, és jelen tájékoztatóban ismertetjük azt a folyamatot, ahogyan vásárlóink személyes adatait kezeljük. Mindenben betartjuk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info tv.) szigorú előírásait, valamint az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016.április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló általános adatvédelmi rendelet (GDPR) előírásait.

Továbbá, betartjuk a:

-2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról szóló törvény előírásait.

-2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló törvény előírásait,

-2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.) szóló törvény előírásait,

-2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény előírásait,

– 2013. évi V. törvény – a polgári törvénykönyvről szóló törvény előírásait,

Figyelemmel vagyunk a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlására és előzetes tájékoztatására az adatvédelmi törvény követelményeiről.

Név: Gajdán Éva Cintia EV.

Székhely és posta cím : 4220, Hajdúböszörmény, Dr. Molnár István utca 64.

Email cím: info@minigurukids.com 

 

ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE TEKINTETÉBEN:

A Gajdán Éva Cintia EV. (továbbiakban „Társaság”) alapvető kötelezettségének tekinti a személyes adatok védelméhez fűződő jog maradéktalan biztosítását működése körében, -, ezért minden rendelkezésére álló eszközzel és minden lehetséges módon arra törekszik, hogy az Ön adatait az EU 2016/679 rendeletének („Általános Adatvédelmi Rendelet”) való legteljesebb megfeleléssel, illetve a vonatkozó egyéb jogszabályokkal összhangban kezelje. A jelen dokumentumban tájékoztatni kívánja Önt személyes adatainak gyűjtéséről, használatáról, továbbításáról és nem utolsó sorban védelméről – különös tekintettel azokra az esetekre, amikor Ön termékeink és/vagy szolgáltatásaink folytán kerül kapcsolatba velünk weboldalunkon vagy más egyéb mobilalkalmazáson keresztül.

Fenntartja a jogot a jelen Adatvédelmi irányelvek meghatározott időszakonként történő aktualizálására és módosítására annak érdekében, hogy az itt rögzített feltételek mindig a személyes adatok kezelésének aktuális módját tükrözzék, illetve mindenben megfeleljenek a hatályos jogszabályi kötelezettségeknek.

Személyes azonosításra alkalmas adatokon, információn azokat a természetes személyekre vonatkozó személyes adatokat értjük, melyek segítségével valakit személyében azonosítani lehet, valakivel kommunikációs kapcsolatba lehet kerülni, vagy valakinek meg lehet határozni a fizikai elérhetőségét – ideértve, de nem korlátozva az alábbiakra: név, lakáscím, postacím, telefonszám, faxszám, e-mail cím.

Nem minősülnek személyes adatnak azok az anonim információk, melyeket a személyes azonosíthatóság kizárásával gyűjtenek és természetes személlyel nem hozhatóak kapcsolatba, illetve azok a demográfiai adatok sem minősülnek személyes adatnak, melyeket úgy gyűjtenek, hogy nem kapcsolják hozzá azokat azonosítható személyek személyes adataihoz, s ezáltal nem állítható fel kapcsolat természetes személlyel.

Általános elvként nyilvánítjuk ki, hogy minden olyan esetben, amikor személyes adatokat kérünk látogatóinktól, a szükséges tájékoztató szöveg elolvasása és értelmezése után szabadon dönthetnek arról, megadják-e a kért információkat. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy amennyiben valaki nem adja meg személyes adatait, olykor előfordulhat, hogy nem tudja az adott, személyes adat megadásához kötött szolgáltatást igénybe venni.

Abban az esetben, ha a jelen rendelkezések valamelyikében fentiek alapján változás állna be, az Adatvédelmi irányelvek módosított verzióját közzéteszi weboldalán, és ezért kéri, időről időre szíveskedjenek tanulmányozni a jelen Adatvédelmi irányelvek aktuális tartalmát.

 

A TÁRSASÁGRÓL ÉS ELÉRHETŐSÉGÜNKRŐL:

A MiniGuruKids kereskedelmi név és a hozzá tartozó üzleti formátum működtetője Gajdán Éva Cintia EV. , melynek székhelye 4220 Hajdúböszörmény, Dr. Molnár István utca 64 Adószáma :  56692053-1-29, HU56692053  (a továbbiakban: „minigurukids,com”  vagy „MGK”).  Az adatvédelmi szabályozás értelmében adatkezelő szervezetnek minősülünk, amikor az Ön személyes adatait bármely módon kezeljük.

E-mail: info@minigurukids.com

Telefonszám: +36 30 422 4936

Posta: 4220, Hajdúböszörmény, Dr. Molnár István utca 64.

MILYEN SZEMÉLYES ADATOKAT KEZELÜNK:

Általánosságban az Ön személyes adatait közvetlenül Öntől kérjük be, így azok begyűjtése során Ön képes befolyásolni, hogy milyen típusú információt oszt meg velünk. Példának okáért az alábbi információt kapjuk Öntől:

 • emailes kapcsolatfelvétel során Ön továbbítja nekünk e-mail címét, vezeték- és keresztnevét;

Társaságunk biztosítja, hogy a minigurukids.com felületre akár Facebook vagy Google fiókján keresztül is navigálhasson. Amennyiben a fenti lehetőségek bármelyike mellett dönt, a kiválasztott link átirányítja Önt a Facebook Admin / Google LLC oldalra, ahol az adott szolgáltató fogja tájékoztatni az általuk felénk minigurukids.com továbbított adatok kezelésének módjáról. A Facebook, illetőleg a Google adatvédelmi irányelveit a következő linkekre kattintva tudja tanulmányozni:

 

Szolgáltató neve: Google Maps
Cél: működés
Felhasználás helye: mobil applikációk
Felhasználási feltételek: https://www.google.com/permissions/geoguidelines.html

 

Szolgáltató neve: Facebook
Cél: hirdetés
Felhasználás helye: weboldal/ mobil applikációk
Felhasználási feltételek: https://www.facebook.com/policy.php

 

Szolgáltató neve: Google
Cél: hirdetés
Felhasználás helye: weboldal/ mobil applikációk
Felhasználási feltételek: https://policies.google.com/privacy?hl=ro&gl=ro

 

Szolgáltató neve: Google AdWords
Cél: hirdetés
Felhasználás helye: weboldal/ mobil applikációk
Felhasználási feltételek: https://policies.google.com/privacy?hl=ro&gl=ro

 

Szolgáltató neve: Google Analytics
Cél: elemzés
Felhasználás helye: weboldal/mobil applikációk
Felhasználási feltételek: http://www.google.com/policies/privacy/

Szolgáltató neve: Facebook      Cél: elemzés, hirdetés
Felhasználás helye: weboldal/mobil applikációk
Felhasználási feltételek: https://www.facebook.com/privacy/explanation

 

Szolgáltató neve: Google Tag Manager
Cél: elemzés
Felhasználás helye: weboldal/mobil applikációk
Felhasználási feltételek: https://policies.google.com/privacy?hl=en

 

Annak érdekében, hogy az online felhasználói élményt még személyesebbé, ajánlatainkat pedig az Ön preferenciái szerint még egyedibbé tegyük, bizonyos információkat a weboldalunkon tett látogatásai során a böngészési és felhasználói magatartásáról is gyűjthetünk és feldolgozhatunk.

Kérjük, hogy ennek feltételeivel kapcsolatban bővebb tájékoztatásért olvassa el az adatkezelés célját tárgyaló alábbi fejezetet.

Nem gyűjtünk és semmilyen módon nem kezelünk az Általános Adatvédelmi Rendelet szerint különleges kategóriájúnak minősülő érzékeny adatot. Ezzel összhangban a 16. életévüket az adatszolgáltatás időpontjáig be nem töltött kiskorúak adatait sem gyűjtjük, és nem kezeljük.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS JOGALAPJA:

Az adatkezelés célja: A szolgáltatások nyújtása, hatékonyságának növelése, felhasználói élmény növelése, a honlap használatának kényelmesebbé tétele.

A szolgáltatások nyújtásán a következő felhasználási köröket értjük, amennyiben alkalmazandók:

 • tanulói jogviszony létesítése,
 • tankötelezettség teljesítése,
 • tanulói jogviszonyból származó jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése,
 • kapcsolattartás a törvényes képviselőkkel,
 • rendezvényre való belépés/részvétel regisztrációja amennyiben fizetős vagy zártkörű az esemény; nyilvános rendezvényeken az intézmény eseményeinek megörökítése, intézmény későbbi népszerűsítése kép vagy videó felvétel készítése útján,
 • az intézmény személy és vagyonvédelmének biztosítása céljából kezelheti.
 • támogató jellegű szolgáltatások biztosítása, ideértve a minigurukids.com által hirdetett szolgáltatásokkal kapcsolatos, Önök által hozzánk intézett kérdések megválaszolását.

Az Ön adatainak fenti célokból történő kezelése és feldolgozása az esetek többségében a minigurukids.com és Ön között létrejövő szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges. Mindezen túl, bizonyos adatok e körben való kezelését jogszabályi rendelkezés írja elő, ideértve az adózás rendjéről és a számvitelről szóló törvényeket is.

A fentiekre tekintettel az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

SZOLGÁLTATÁSAINK FEJLESZTÉSÉHEZ:

Azon dolgozunk, hogy Önnek mindig a lehető legszínvonalasabb szolgáltatást és online vásárlói élményt tudjuk biztosítani. Ehhez többek között szükségünk van az Ön vásárlási szokásairól bizonyos információk gyűjtésére és felhasználására; ezért végzünk közvetlenül, vagy külső partnerek bevonásával piackutatást, valamint kérjük Önt egy adott megrendelést követően az elégedettségét mérő kérdőív kitöltésére.

Ezeket a tevékenységeket jogos üzleti érdekeinkre alapozva végezzük, ugyanakkor mindig szem előtt tartjuk azt, hogy az Ön alapvető jogai és szabadságai az ilyen tevékenységek során csorbát ne szenvedjenek.

MARKETING TEVÉKENYSÉG:

Szeretnénk Önt folyamatosan tájékoztatni az érdeklődési körébe tartozó termékekkel kapcsolatos aktuális ajánlatainkról és legfrissebb híreinkről. Ennek érdekében –- bizonyos időközönként általános és tematikus tartalmú hírleveleket küldünk Önnek elektronikus csatornáinkon keresztül (e-mailben / SMS-ben / mobil értesítésben / bannerek, felugró üzenetek formájában / stb.), valamint tájékoztatjuk az Ön által korábban vásárolt, illetve megrendelni kívánt termékekhez hasonló vagy azokat kiegészítő termékekről. Szeretnénk továbbá más egyéb kereskedelmi jellegű megkeresést, valamint személyre szabott ajánlatokat megjeleníteni weboldalunkon illetve a mobilalkalmazáson keresztül. Annak érdekében, hogy Önt az érdeklődésére számot tartó információval láthassuk el, felhasználói profilalkotás céljából felhasználhatunk bizonyos adatokat az Ön vásárlási szokásaival (pl. megtekintett termékek / kívánságlistához adott termékek / megvásárolt termékek) kapcsolatban. Minden esetben gondoskodunk róla, hogy az ilyen jellegű adatkezelés és -feldolgozás az Ön jogainak és szabadságainak legteljesebb figyelembe vételével történjen, és szavatoljuk, hogy az adatkezelés során alkalmazott folyamatok és intézkedések Önre nézve semmilyen hátrányos jogkövetkezménnyel nem járnak, az Ön jogait nem korlátozzák, azokat különösebben nem érintik.

Marketingkommunikációs tevékenységünket a legtöbb esetben az Ön előzetes hozzájárulásával végezzük, melyet a hírlevélfeliratkozás során tud megadni. Bármikor meggondolhatja magát és visszavonhatja hozzájárulását, mégpedig az alábbi módok egyikén:

 1. Hírlevélről való leiratkozás a hírlevél alján található ‘LEIRATKOZÁS’ gombbal
 2. e-mail üzenetben az info@minigurukids.com címen

Bizonyos marketingtevékenységeinket jogos üzleti érdekeinkre hivatkozással  kereskedelmi működésünk népszerűsítésére és fejlesztésére használjuk. Minden olyan esetben azonban, amikor jogos üzleti érdekeinkre tekintettel Önhöz kapcsolódó információt használunk fel, azt a tőlünk e körben elvárható legnagyobb gondosság tanúsításával és annak legteljesebb garantálásával tesszük, hogy az Ön alapvető jogai és szabadságai ne sérüljenek. Ugyanakkor Ön bármikor kérheti tőlünk a fentebb körülírt módok bármelyikének igénybe vételével, hogy az Ön személyes adatainak marketingcélú kezelését szüntessük meg, mely kérésre a lehető leghamarabb igyekszünk válaszolni.

JOGOS ÜZLETI ÉRDEKÜNK VÉDELME:

Felmerülhetnek olyan helyzetek, amikor saját jogaink és üzleti érdekeink érvényesítése és kereskedelmi tevékenységünk védelme megkívánja bizonyos információk továbbítását. Ilyen helyzetek lehetnek a teljesség igénye nélkül a következők:

 • védelmi és egyéb óvintézkedések a weboldal és a minigurukids.com felületet használók biztonságát veszélyeztető kibertámadások ellen:
 • intézkedések az esetleges csalási kísérletek megakadályozására és felderítésére, beleértve az idevágó információk továbbítását az illetékes hatóságok és közhatalmi szervek felé;
 • Intézkedések minden további kockázat kezelésére.

Az adatkezelés és -feldolgozás fentiekben körülírt típusaira vonatkozó felhatalmazásunk a saját kereskedelmi tevékenységünk védelmét célzó jogos üzleti érdekünkből adódik, miközben folyamatosan szavatoljuk, hogy az általunk végrehajtott vagy kilátásba helyezett intézkedések figyelembe veszik a saját érdekeink és az Ön alapvető jogai és szabadságai közötti egyensúly és arányosság elvét.

Továbbá, az adatkezelést és feldolgozást bizonyos esetekben jogszabályi kötelezettségeink teljesítésére figyelemmel végezzük, így különösen azért, hogy a hatályos törvények által az adott ügyletre vonatkozóan előírt alapelveket és értékeket szavatolásához szükséges.

SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA:

Személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet kezelni. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges, a cél elérésére alkalmas. Személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Személyes adat kizárólag akkor kezelhető, amennyiben ahhoz az érintett hozzájárul, azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli. A törvényi előírások keretein belül gyűjtjük, feldolgozzuk és felhasználjuk az Ön személyes adatait különösen akkor, amikor látogatást tesz a minigurukids.com honlapon, amikor ott regisztrál, vagy bejelentkezik egy vásárlói azonosítóval, vagy amikor termékeket rendel nálunk. Adatait csak a hatályos jogi előírásoknak és ezen adatvédelmi szabályzatnak megfelelően, valamint az Ön beleegyezésével használjuk föl.

Főszabály szerint személyes adatait a minigurukids.com felhasználói fiók meglétének időtartamáig tároljuk. Ettől függetlenül Ön bármikor kérheti tőlünk bizonyos adatainak törlését vagy a felhasználói fiók megszüntetését, mely kérésre kivétel nélkül válaszolunk azzal, hogy közben bizonyos adatokra vonatkozóan biztosítjuk az – akár a felhasználói fiók megszüntetését követően is fennálló – törvényi őrzési-tárolási követelménynek való megfelelést.

Amennyiben Ön nem rendelkezik minigurukids.com fiókkal, főszabály szerint minden megrendeléssel kapcsolatos információt kötelesek vagyunk a megrendelés teljesítésétől számított 3 [három] év időtartamig tárolni. Az előbbiekben magyarázott helyzethez hasonlóan előfordulhat, hogy a hatályos törvényi őrzési-tárolási követelményeknek megfelelően bizonyos adatokra vonatkozóan kötelesek vagyunk a hároméves időtartamot meghaladóan is biztosítani az adatok tárolását.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat a Gajdán Éva Cintia EV. munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

Az adatkezelés célja

Vezeték-és keresztnév:

A kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz és a szabályszerű számla kiállításához szükséges.

E-mail cím:

Kapcsolattartás.

Telefonszám:

Kapcsolattartás, a számlázással, vagy a szállítással kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése.

Számlázási név és cím:

A szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.

A vásárlás/regisztráció időpontja:

Technikai művelet végrehajtása.

A vásárlás/regisztráció kori IP cím:

Technikai művelet végrehajtása.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont, és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése.

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

Posta: Gajdán Éva Cintia EV. – 4220, Hajdúböszörmény, Dr. Molnár István utca 64.

E-mail: info@minigurukids.com

A TÁROLT ADATOK TOVÁBBÍTÁSA:

 • futárszolgálati, gyorspostai kézbesítéssel foglalkozó beszállítóinknak;
 • pénzügyi / banki szolgáltatást nyújtó partnereinknek;
 • marketing / telemarketing szolgáltatást végző ügyfeleinknek;
 • piackutatási szolgáltatást végző partnereinknek;
 • biztosítási vállalatoknak;
 • információtechnológiai szaktanácsadást és szolgáltatást nyújtó partnereinknek;
 • más olyan társaságoknak, akikkel közös programok fejlesztésével azon dolgozunk, hogy termékeinket és szolgáltatásainkat értékesíteni tudjuk.

Soha nem adjuk el, cseréljük el, vagy adjuk át bármilyen más módon a bizalmas és személyes információkat, amit a vásárlás során nekünk megad, vagy bármilyen módon Önhöz kapcsolhatók. Ez alól kivételt képeznek azok a bizalmi partnerek akik a rendelésed kiszállításában, a biztonságos fizetés lebonyolításában vagy a weblapunk üzemeltetésében segédkeznek, mindaddig míg ezen partnerek beleegyeznek hogy az általad megadott információt szintén bizalmasan kezelik, azt harmadik félnek semmilyen körülmények közt ki nem adják. Adott személyhez nem köthető, beazonosításra nem alkalmas információt esetenként kiadhatunk olyan feleknek, akik marketing, reklám vagy PR tevékenységekben segédkeznek nekünk.

Az online Felhasználási Feltételek kizárólag az általunk online gyűjtött információra vonatkozik. Oldalunk használatával beleegyezik az általunk kínált Felhasználási Feltételekbe.

Jogszabályban előírt kötelezettség teljesítése, illetve jogos gazdasági érdekeink érdekében, bizonyos személyes adatokat kiadunk közhatalmi/rendvédelmi/hivatalos szerveknek.

Teljes körűen szavatoljuk, hogy harmadik félként azonosított magánjogi szervezet kizárólag az adatvédelemre, információbiztonságra és titoktartásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések legteljesebb betartásával, az ilyen szervezettel kötött megállapodásban rögzített szerződéses terjedelemben férhet hozzá az Ön adataihoz.

A TÁROLT ADATOK TÁROLÁSÁNAK HELYE:

Személyes adatait jelenleg Magyarország területén tároljuk és kezeljük.

AZ ADATOK FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEI:

 • A vásárlási élmény személyre szabására (méretek, színek, fazonok, termékek ajánlása – az Ön által megadott adatok alapján)
 • A weblapunk fejlesztésére (törekszünk rá, hogy az Ön által adott visszajelzések alapján folyamatosan fejlődjünk).
 • Az ügyfélszolgálati beszélgetések fejlesztésére (az Ön által megadott információ segít abban, hogy például a nevén szólíthassuk, vagy személyre szabottan segíthessünk a vásárlás során).
 • A vásárlás lebonyolítására.
 • Minden információ amit nekünk megad a vásárlás során, legyen az publikus vagy privát, soha nem kerül általunk eladásra, elcserélésre, továbbításra, vagy kiadásra bármely harmadik félnek bármilyen okból kifolyólag a beleegyezésed nélkül, a konkrét megrendelés kiszállításához szükséges folyamatokon kívül. Kizárólag a szállítópartnerünk értesül a csomag kézbesítéséhez szükséges névről, címről és telefonszámról, miután a lezárt csomagot továbbítjuk feléjük.
 • Hírlevelek küldéséhez.

 

A TÁROLT ADATOK BIZTONSÁGÁNAK VÉDELME, AZ ADATGYŰJTÉS SORÁN ALKALMAZANDÓ SZABÁLYOK:

A Társaságunk gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozzák azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az Adatkezelő minden olyan harmadik felet felhív, akik részére Személyes adatokat továbbít.

Többlépcsős biztonsági rendszert használunk ahhoz, hogy minden nálunk tárolt adatod teljes körű védelmet élvezzen. Minden formanyomtatványban kitöltött adat Secure Socket Layer (SSL) technológián keresztül jut el hozzánk, ahol egy titkosított algoritmusú fizetési rendszer kezel minden bizalmas információt, amihez kizárólag speciális engedéllyel rendelkező felek jutnak hozzá, melyek hozzáférése elengedhetetlen a tranzakció lebonyolításában, s melyek kötelezettsége minden bizalmas információt továbbra is bizalmasan kezelni, azt harmadik félnek semmilyen körülmények közt nem kiadni.

A megrendeléskor regisztrált e-mail címet kizárólag rendeléseddel kapcsolatos e-mailek kiküldésére használjuk fel, például a megrendelés vagy a szállítás státuszával kapcsolatban. Hírlevelünkre külön feliratkozhatsz a weblapon. Rendelésed után nem küldünk automatikus hírleveleket, amennyiben saját magad nem iratkozol fel azokra. Ha feliratkoztál a hírlevélre, de mégsem szeretnél kapni tőlünk többet, arról bármikor könnyen leiratkozhatsz a hírlevél alján található linken.

Milyen információkat tárolunk?

Mikor regisztrál az oldalunkra, vásárol nálunk vagy feliratkozik a hírlevelünkre, tároljuk az információt, amit megad nekünk. Ezek az adatok lehetnek; név, e-mail cím, vagy a számlázási és szállítási címek. Ha nem vásárol nálunk, nem regisztrál az oldalra és nem iratkozik fel a hírlevélre, akkor anonim is böngészheti az oldalt.

Cookiek

Mint minden más weblap, mi is használunk sütiket. A sütik, azaz cookie-k apró fájlok, amiket az adott weblap továbbít a felhasználó felé a böngészőn keresztül, amennyiben a felhasználó engedélyezi azt, ezzel is megkönnyítve, hogy a rendszer felismerje az adott felhasználó böngészőjét és megjegyezzen olyan információkat, amik a felhasználói élményt növelhetik, a vásárlás folyamatát könnyíthetik.

Azért használunk sütiket, hogy megjegyezze a bevásárlókosár a termékeket, amiket korábban „belerakott”, hogy az általa kedvelt vagy gyakran megtekintett termékeket továbbra is ajánlhassuk Önnek, illetve, hogy a legérdekesebb termékeket jelenítsük meg találati listánkon.

 

Szolgáltató neve: Google Maps
Cél: működés
Felhasználás helye: mobil applikációk
Felhasználási feltételek: https://www.google.com/permissions/geoguidelines.html

 

Szolgáltató neve: Facebook
Cél: hirdetés
Felhasználás helye: weboldal/ mobil applikációk
Felhasználási feltételek: https://www.facebook.com/policy.php

 

Szolgáltató neve: Google
Cél: hirdetés
Felhasználás helye: weboldal/ mobil applikációk
Felhasználási feltételek: https://policies.google.com/privacy?hl=ro&gl=ro

 

Szolgáltató neve: Google AdWords
Cél: hirdetés
Felhasználás helye: weboldal/ mobil applikációk
Felhasználási feltételek: https://policies.google.com/privacy?hl=ro&gl=ro

 

Szolgáltató neve: Criteo
Cél: hirdetés
Felhasználás helye: weboldal/ mobil applikációk
Felhasználási feltételek: https://www.criteo.com/privacy/

 

Szolgáltató neve: Gstatic
Cél: hirdetés
Felhasználás helye: weboldal/ mobil applikációk
Felhasználási feltételek: Felhasználási feltételek: https://policies.google.com/privacy?hl=ro&gl=ro

 

Szolgáltató neve: Mailchimp
Cél: hirdetés
Felhasználás helye: weboldal/ mobil applikációk
Felhasználási feltételek:https://mailchimp.com/legal/privacy/

 

Szolgáltató neve: Google Analytics
Cél: elemzés
Felhasználás helye: weboldal/mobil applikációk
Felhasználási feltételek: http://www.google.com/policies/privacy/

 

Szolgáltató neve: Google Tag Manager
Cél: elemzés
Felhasználás helye: weboldal/mobil applikációk
Felhasználási feltételek: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Linkek.

Szolgáltatásaink számos olyan kapcsolódási pontot (linket) tartalmaznak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért a fejlesztobirodalom.hu nem vállal felelősséget.

Felhívjuk figyelmét, hogy – az Ön személyes adatainak védelmére irányuló minden igyekezetünk ellenére – a világhálón általában és más nyilvános hálózatokon továbbított információ biztonsága sosem tekinthető teljesnek, így előfordulhat, hogy az ilyen adatokat illetéktelen harmadik személyek lehalásszák és felhasználják. A nem a mi ellenőrzésünk alá tartozó rendszerek sebezhetőségéért és sérülékenységéért nem vállalunk felelősséget.

AZ ÉRINTETTEK JOGAI:

A GDPR számos joggal ruházza fel Önt a személyes adatok vonatkozásában. Kérheti az adataihoz való hozzáférést, a nyilvántartásunkban tévesen szereplő adatok helyesbítését, illetve tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Joga van ahhoz is, hogy panaszt, ellenvetést tegyen a hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóságnál vagy keresetet intézzen az illetékes bírósághoz. Helyzettől függően Önnek jogában áll személyes adatainak törlését követelni, az adatkezelés korlátozását, ill. adatainak zárolását kérni, valamint az adatok hordozhatóságának biztosítását kérni.

 1. Előzetes tájékozódáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.

(Rendelet 13-14. cikk)

 1. Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon.

(Rendelet 15. cikk).

 1. A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

(Rendelet 16. cikk).

 1. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a Rendeltben meghatározott indokok valamelyike fennáll.

(Rendelet 17. cikk)

 1. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést ha a rendeltben meghatározott feltételek teljesülnek.

(Rendelet 18. cikk)

 1. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

(Rendelet 19. cikk)

 1. Az adathordozhatósághoz való jog

A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

(Rendelet 20. cikk)

 1. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükség.

(Rendelet 21. cikk)

Azonosítás:

A személyes adatokat tartalmazó valamennyi nyilvántartás bizalmasságát szigorúan vesszük. Ezért kérjük, hogy az ilyen nyilvántartásokra vonatkozó kérését a fejlesztobirodalom.hu fiókhoz tartozó e-mail címéről küldje meg nekünk. Amennyiben más e-mail címet használ, úgy fenntartjuk a jogot arra, hogy személyazonosságát egy további kérdéssorból álló azonosítási eljárás keretében ellenőrizzük.

Válaszadási határidő:

Minden érvényes igényre legfeljebb egy hónapon belül válaszolunk, kivéve, ha a kérésben megfogalmazott igény kifejezetten bonyolult vagy ha egyszerre több kérést küldött, mely esetben válaszunkat legfeljebb három hónapon belül megküldjük Önnek. Amennyiben egy hónapnál hosszabb időre van szükségünk kérése feldolgozásához, azt okvetlenül jelezni fogjuk Önnek. Ennek keretében előfordulhat, hogy kérésének minél pontosabb megválaszolása érdekében bővebb tájékoztatást kérünk be Öntől arra vonatkozóan, hogy milyen adatokra vagy dokumentumokra van szüksége és mivel kapcsolatban merültek fel aggályai, ha vannak ilyenek. Így gyorsabban tudunk Önnek segíteni és a válaszadáshoz szükséges idő is rövidül.

Harmadik fél joga:

Nem vagyunk kötelesek kérésének megválaszolására, ha a kérésben megfogalmazott igény teljesítése más adatvédelmi alany, ill. harmadik fél jogának vagy szabadságának megsértését vonná maga után.

PANASZTÉTELHEZ VALÓ JOG:

Amennyiben felhasználóink úgy gondolják, hogy megsértettük személyes adataik védelméhez való jogukat, igényükkel bírósághoz fordulhatnak, vagy jogosultak arra, hogy az illetékes felügyeleti hatóságnál panaszt tegyenek személyes adatainak kezelésére vonatkozóan.

Név:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Honlap: http://www.naih.hu

Telefon: 06 1 391 1400, 06 1 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – a felhasználó (érintett) választása szerint – a felhasználó (érintett) lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A jogorvoslatokra, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.